Who wrote:
"The Death of Ivan Ilyich" (1886)
Alexander Solzhenitsyn
Vladimir Nabokov
Boris Pasternak
Leo Tolstoy