Who wrote:
"Lolita" (1955)
Boris Pasternak
Vladimir Nabokov
Fyodor Dostoyevsky
Alexander Solzhenitsyn