Who wrote:
"Doctor Zhivago" (1957)
Boris Pasternak
Leo Tolstoy
Alexander Solzhenitsyn
Vladimir Nabokov