Who wrote:
"The Death of Ivan Ilyich" (1886)
Boris Pasternak
Leo Tolstoy
Vladimir Nabokov
Alexander Solzhenitsyn